Friday, March 6, 2015

ការសិក្សាថ្មី: កាហ្វេ និង សុខភាព (Latest Study: Coffee and Health)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Drinking Up To 5 Cups of Coffee A Day May Benefit The Artery

ការសិក្សាអំពីការទទួលទានកាហ្វេកន្លងមកជាច្រើនលើកច្រើនសារបានបង្ហាញថា កាហ្វេមានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៏សុខភាពគួរអោយកត់សម្គាល់ ជាពិសេសក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជម្ងឺមួយចំនួន រួមមាន
 • ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ (type 2 diabetes)
 • ជម្ងឺប្រពន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល (multiple sclerosis)
 • មហារីកដៃស្បូន (endometrial cancer) និង មហារីកស្បែក (melanoma skin cancer)។ 

ទោះជាអត្ថប្រយោជន៏សុខភាពទទួលបានពីកាហ្វេមានលក្ខណៈល្អប្រពៃលើជម្ងឺមួយចំនួនវារមែងនៅតែជាមន្ទឹល និង បង្ករភាពចម្រូងចម្រាស់រវាងសហគមន៏អ្នកស្រាវជ្រាវដោយសារតែលទ្ធផលប្រែប្រួលមិនច្បាស់លាស់ អំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានកាហ្វេ និង ជម្ងឺបេះដូង ( heart disease) នៅតែជាចំណុចរសើបមួយ ។

Five cups of coffee.

 ចំណុចរសើបនោះ គឺ បញ្ហាកំណើននៃកំហាប់កូឡេស្តេរ៉ុល និង សម្ពាធឈាមខ្ពស់ជាពិសេសចំពោះការទទួលទានកាហ្វេក្នុងកម្រឹតមធ្យម។
ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចចម្រូងចម្រាស់ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សាថ្មីបានសម្រេចចិត្តពិនិត្យមើលកម្រិតនៃជាតិកាល់ស៉្យូមនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូង ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកត្តាមួយបង្ករអោយមានជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូង (coronary heart disease) ហើយដែលបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលទានកាហ្វេក្នុងការសិក្សាកន្លងមក។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពីមន្ទីរពេទ្យ Kangbuk Samsung ទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណៈរដ្ធកូរ៉េ បានថ្លឹងថ្លែងនឹងពិចារណាអំពីការទទួលទានកាហ្វេ កម្រិតជាតិកាល់ស៉្សូមក្នុងស សៃឈាមបេះដូងរួម ហើយបូកបញ្ចូលកត្តាមួយចំនួនទៀត រួមមានសកម្មភាពរាងកាយ ការទទួលទានបារី របបអាហារ និង ប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់សរសៃឈាម បេះដូង។ល។

ក្នុងការសិក្សានេះគេបានរកឃើញថា អត្រាទូទៅនៃជាតិកាល់ស៉្សូមនៅក្នុងសរសៃឈាម គឺ ១៣,៤% ហើយមធ្យមភាគនៃការទទួលទានកាហ្វេ គឺ ១,៨ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ។ 

អ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏នោះ គឺ ភាពប្រែប្រួលនៃសមាមាត្រជាតិកាល់ស៉្យូម - ការទទួលទានកាហ្វេពី ៣ - ៥កែវក្នុងមួយថ្ងៃ នោះជាតិកាល់ស៉្សូមនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងមានត្រឹមតែ ០.៥៩ បើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលទទួលការហេ្វតឹចជាង ១ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ (០.៧៧) ឬ ១ - ៣កែវ (០.៦៦) ឬ លើសពី ៥ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ (០.៨១)។
នេះត្រូវបានសេចកត្តីថាការការទទួលកាហ្វេ ៥ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ អាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សរសៃ ឈាម

Are you somebody that cannot do without a few cups of coffee throughout the day to keep you going? If so, you may be cheered to hear that a new study has suggested drinking three to five cups of coffee a day reduces the risk of clogged arteries and heart attacks.


A recent body of literature has suggested that moderate coffee consumption "may be inversely associated with cardiovascular events," the authors state.
The findings, published in Heart, come from a study of 25,138 people, measuring levels of calcium in their coronary arteries to see if any association with coffee consumption habits was present.

In recent months, Medical News Today have reported on a number of studies finding potential health benefits in regular coffee consumption. Moderate coffee consumption has been associated with reduced risks of multiple sclerosis (MS), endometrial cancer and melanoma skin cancer.

Despite this, the study authors state that the effect of coffee consumption on cardiovascular health has remained "controversial." A recent meta-analysis of 36 studies demonstrated that moderate coffee consumption was linked to a decreased risk of heart disease, and other research has made associations with a reduced risk of type 2 diabetes.

In contrast, moderate coffee consumption has also been associated with increased cholesterol  concentrations and hypertension. Due to these inconsistent results, the researchers decided to examine levels of coronary artery calcium - a predictor of coronary heart disease - in connection with coffee consumption.

Specifically, the presence of coronary artery calcium can indicate the early stages of coronary  atherosclerosis, a condition whereby the arteries become clogged up, hardened and narrow. When this occurs, arteries are more susceptible to blood clots that can lead to heart attacks or strokes.

Researchers led by the Kangbuk Samsung Hospital in Seoul, Korean Republic, analyzed participants attending a regular health screening, including food frequency questionnaires and CT scanning to determine coronary artery calcium. The participants had an average age of 41 and no signs of heart disease.

Coffee consumption was categorized into the following groups:
 • No coffee consumed
 • Less than one cup a day
 • 1-3 cups a day
 • 3-5 cups a day
 • Five or more cups a day.
The researchers also took potential confounding factors into account when comparing coffee consumption with coronary artery calcium levels, including physical activity participation, smoking status, other dietary components and possible family history of cardiovascular disease.

A U-shaped association

Among the participants, the prevalence of detectable coronary artery calcium was 13.4%. Average coffee consumption was 1.8 cups a day. The researchers observed the following calcium ratios for each group:
 • Less than one cup a day: 0.77
 • 1-3 cups a day: 0.66
 • 3-5 cups a day: 0.59
 • Five or more cups a day: 0.81.
In subgroups defined by different variables such as age, alcohol consumption and diabetes status, the association found was similar, suggesting the participants that consumed between three and five cups of coffee a day had the lowest prevalence of clogged arteries.
"Our study adds to a growing body of evidence suggesting that coffee consumption might be inversely associated with CVD [cardiovascular disease] risk," write the study authors. As a cross-sectional study, the authors suggest that further studies will be required to determine biological causation.

They believe that their findings may be explained by the association between coffee consumption and a reduced risk of type 2 diabetes, as diabetes is in turn a risk factor for atherosclerosis. The authors also suggest that coffee drinking may, in addition, improve insulin sensitivity and beta-cell function.

Victoria Taylor, a senior dietitian with the British Heart Foundation (BHF), agrees that the findings of the study will require further investigation. "We need to take care when generalizing these results because it is based on the South Korean population, who have different diet and lifestyle habits to people in the UK," she suggests.

Last year, Medical News Today reported on a study suggesting that different people's coffee drinking habits could be driven by genetics.
Written by 

No comments:

Post a Comment