Wednesday, January 21, 2015

អត្ថប្រយោជន៏សុខភាពនៃទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោម (Health Benefits of Apple Cider Vinegar)


apple-cider-vinegar


អត្ថប្រយោជន៏សុខភាពទាំង ១០ នៃទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោម

  • ១ ជំនួយដល់ប្រពន្ធរំលាយអាហារ (Digestion)
  • ២ បំបាត់បញ្ហាទល់លាមក (Constipation) និង បញ្ហាពោះវៀនដ៏ទៃទៀត ឆ្អល់ចុងដង្ហើម (Heartburn)
  • ៣ សម្លាប់បាក់តេរីនៅក្នុងពោះវៀន និង ការពារការរាតត្បាតនៃជ្រាំង (Candida) 
  • ៤. ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធសុំារាងកាយ (Immune system)
  • ៥. និយ័តកម្មជាតិស្ករក្នុងឈាម (Regulate blood sugar)
  • ៦ ជួយបញ្ហាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (Hypetension / High blood pressure)
  • ៧ ជំនួយដល់ការលាងសម្អាតជាតិពុលពីរាងកាយ (Detox) 
  • ៨ ជួយសម្រកទម្ងន់ (Weight lost)
  • ៩ ជួយកាត់បន្ថយក្លឹនដង្ហើមមិនប្រពៃ (Bad breath) 
  • ១០ ជំនួយស្បែក

About Apple Cider Vinegar

The organic apple cider vinegar is a product of fermentation of pressed apple juice, which converts into a vinegar. It is an important thing to emphasize that during this procedure, one must always use organic apples that should be unfiltered, unpasteurized, and unheated, in order to keep the main (or the mother) ingredients intact.

The ‘mother’ can be spotted at the bottom of a jar or a bottle, as a cloudy string, but this should not make you skeptical about using it, because this means that it is fulfilled with minerals, pectin, and enzymes. That is why the bottle should always be shakedown, before you use it, in order to better distribute these crucial ingredients.

By using organic apple cider vinegar, besides all the other benefits of the apple, we are getting a new ones, like the malic acid, which is being formed during the transformation process, and it has antiviral and antibacterial properties. And this is only a small portion of the many benefits one has from the usage of the organic apple cider vinegar. Here are another ten, that can be a reason for revolutionary positive changes in your body. 

1. It improves digestion

If you mix your water glass with the apple cider vinegar (ACV), you can significantly improve your digestion. In a big glass of water, you are putting one tablespoon of ACV, and drink it about 15 minutes before the meal.

This way, you will stimulate the juices responsible for better digestion process, and this will break down the food much more effectively. Remember to use unpasteurized and raw ACV, because the filtered and pasteurized vinegars are lacking the needed amount of enzymes, as well as many other nutritional properties.

The apple cider vinegar is full with quality minerals, essential for better work of your body, and the acetic acid is responsible for fat burning, amino acids, cholesterol lowering pectin and many more. So drink it before every meal (at least before the main dinner), you will notice big and positive changes in your digestion. 

2. It will help you get rid off constipation and other intestinal problems, as well as heartburn

If you manage to implement the usage of apple cider vinegar (ACV) with drinking water, you will normalize the low stomach acid conditions, which are believed to be a cause for heartburn. But the ones with chronicle heartburn and ulcer problems, the straight ACV could be harmful, because it is very strong fluid, so if you decide to use it, make sure that it is diluted.

One of the crucial ingredients of ACV, the pectin fiber from the apple, which is one of the mother properties of the raw form of it, has a very positive effect on the whole gastrointestinal tract, which leads to an improved condition with the cramps and stomach gasses. Also, if you are suffering from constipation, you should use it for a stimulation of the peristalsis, in a form of mild laxative. 

3. It is a ‘killer’ of the intestinal bacteria and prevents Candida 

Due to the high level of beneficial acids, it improves the state of the intestinal flora, which includes malic and acetic acids, and this has high anti-microbial, anti-fungal, and anti-bacterial properties.

It also has a solid preventive role in controlling the Candida spreading inside your guts, which is essentially a problem amongst many people who are practicing sugar diets. 

4. It makes your overall immune system stronger

The intestinal flora are playing a huge part in a man’s immune system, so it is only logical that by making better conditions for growing of a friendly bacteria, the overall immunity level is rising.

ACV’s malic acid has many antiviral properties, which leads to way fewer colds experiences. This is another positive side of drinking the organic apple cider vinegar with water on a daily bases, followed by better and more effective lymph nodes cleansing, and breaking up the mucus level inside your body. 

5. It regulates the blood sugar

Thanks to the abundance of acetic acid, the digestion of simple carbohydrates is slowing down significantly, and this is a cause for lower blood sugar level. This is very important for those who are practicing High carb diets. There are many studies that are proving the ACV’s anti-glycemic effect.

One of them comes to a conclusion that the organic apple cider vinegar is improving the postprandial insulin, as well as the sensitivity of the people who have a high resistance level on insulin. Therefore, it is only logical to come to the conclusion that ACV can be an effective change in many anti-diabetic drugs.

6. It helps with high blood pressure problems

Studies conducted on animals are showing that the organic apple cider vinegar can lower the high blood pressure. You can also read about this on many health forums. It says that thanks to ACV, nitric oxide production is increased, which is followed by more relaxed blood vessels, and it has a great benefit on the entire cardiovascular system, which leads to lower blood pressure. 

7. Great for detoxification

ACV is an essential in many detoxification protocols, simply because it is effectively cleansing and detoxifies the liver. So, the above mentioned method of a tablespoon in a big glass of water prior every meal, is just the right thing when you want to detoxify your body.

8. Helps loosing weight

We have already said it, but it will not hurt to repeat that thanks to the acetic acid, the organic apple cider vinegar is suppressing the fat accumulation in the body and liver lipids, along with its pectin content.

By drinking that glass of water with ACV before meal, besides better digestion, it is lowering your level of appetite, and we all know what that means. If you decide to use it for this purpose strictly, then it is better to make it a part of a bigger fat reduction method and plan, in order to gain much better results. 

9. It reduces the level of bad breath

Once again, thanks to the above mentioned apple cider vinegar’s natural acids, malic and acetic acid, the bacteria in our mouth that is causing a bad breath can be significantly reduced.

Besides drinking it with water, you can use the ACV for halitosis, and in this way, it has even a stronger effect. In a third of a cup of water, you are adding a tablespoon of ACV and gargle for about a half of minute and the bad breath will start to decrease very fast.

10. It has great benefits for your skin

One last thing on our list about the great overall properties of the organic apple cider vinegar is that it is balancing the PH levels in the skin, thus it is recommended as a tonic for the skin.

Amongst the other positive effects, it helps in the treatment of other dermatological problems like acne, especially if one uses it externally and internally. The results are inevitable.

No comments:

Post a Comment