Saturday, July 5, 2014

សុខភាពស្បែក - Skin Health

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ home remedy for dry skin


យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា "ស្បែក" គឺជាសរីរាង្គដ៏ធំជាងគេនៃរាងកាយរបស់មនុស្សយើង ។ វាគ្របដណ្តប់រាងកាយមនុស្សទាំងមូល និង ធ្វើជាខែល ការពាររាងកាយរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងបរិ ស្ថាន ។ វាផ្ទុកសសៃឈាម និង ជាកន្លែងស្នាក់នៅនៃសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកទាំងអស់ ក្នុងការដឹក ជញ្ជូនឈាមរបស់អ្នក ។ ទោះបីជាស្បែករបស់យើងមានក្រពេញញើស  និង ក្រពេញប្រេងដែល ផលិតប្រេងដើម្បីរក្សាកម្រិតសំណើមនៅលើផ្ទៃស្បែករបស់យើងក្តី ស្បែករមែងប្រឈមមុខនឹងការខូចខាតជាច្រើន ។ 

បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដ៏ធំបំផុតទាំងឡាយ ដែលស្បែករបស់យើងប្រឈមមុខ គឺ ភាពស្ងួត ។

We know that "Skin" is the largest organ of human body. It covers whole of the human body and shields and protects your body against the environment. It carries blood vessels and is also the home for your nerves which circulate your blood. Though our skin contains sweat glands and sebaceous glands that produce oil to keep up the moisture levels on the surface of our skin, it always faces a lot of wear and tear. 

One of the biggest problem our skin is facing is dryness.  

ស្បែកស្ងួតគឺជាអ្វី? 

គ្រឿម បែកស្រកា របក  ស្បែករមាស់ គឺ គ្មានអ្ក្រៅពីបញ្ហាស្បែកស្ងួត ។ បញ្ហាស្បែកស្ងួត គឺ ជា បញ្ហាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយ ។ ជាពិសេសនៅរដូវរងាបញ្ហាស្បែកស្ងួតរបស់អ្នក កាន់តែធ្ងន់ធ្ងន់ទៅទៀត ។ 

What is Dry Skin?
Rough, scaly, flaky. itchy skin is nothing but dry skin. Dry skin problems are very unpleasant to deal with. Especially during winters, your dry skin problems worsen.

កត្ដាមួយចំនួនដែលធ្វើអាយស្បែកស្ងួត (ក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុស្បែកស្ងួត គឺ មិនជាក់លាក់ - អាច
បណ្តាលពីបញ្ហាខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅនៃរាង្គកាយ) រួមមាន:-

 • ខណៈដែលរាងកាយរបស់អ្នកមានបញ្ហាក្នុងការរក្សាជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ រក្សាសំណើម និង ប្រេង នោះវា បណ្តាលអោយឱ្យស្បែកមានសភាពស្ងួត។
 • មនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតតាមប្រវត្តិគ្រួសារ ។
 • អាចអ្នកផ្សេងទៀតមានស្បែកស្ងួត ដោយសារតែកត្តាបរិស្ថាន ដូចជា សំណើមទាប សីតុណ្ហ ភាពត្រជាក់ ជាពិសេសនៅដូវរងារ ។
 • ការលាងខ្លួនប្រាណជ្រុលជាមួយសាប៊ូមិនមានគុណភាពល្អប្រពៃ, 
 • ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យ និង ទឹកដុលលាងសម្អាតដែលមានជាតិអាល់កុល។
 • ជរាភាពនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារកម្មរស្មីឬពន្លឺព្រះអាទិត្យ
 • អស់រដូវ
 • កង្វះអាស៊ីដខ្លាញ់សំខាន់
Many factors lead to dry skin (but the causes are not specific - can be internal or external.) including:-
 • When your body has trouble holding sufficient water, moisture and oils, it leads to dry skin.
 • Many people inherit dry skin from their family.
 • Others may have dry skin due to environmental factors like low humidity, cold temperatures especially, during the winters. 
 • Over washing with harsh soaps,
 • Over use of sanitizers and cleaning agents that contain alcohol
 • Aging and Exposure to Sun
 • Menopause
 • Lack of Essential Fatty Acids
តើព្យាបាលស្បែកស្ងួតតាមវិធីណា? 

គួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនឹងបញ្ហាស្បែកស្ងួត ដោយហេតុថាស្បែកដូចជាបាត់បង់នូវជាតិសំណើម បានយ៉ាងងាយស្រួល ។ ដូច្នេះវា គឺ ជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្រែមសំណើម និង ទឹកលាង សម្អាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរក្សាជាតិសំណើមនៃស្បែករបស់អ្នក ។

How to Treat Dry Skin? 

Dry skin should be taken extra care of as the skin tends to lose moisture very easily. Therefore, it is necessary to use the right moisturizers and cleaning agents to maintain the moisture of your skin. 
No comments:

Post a Comment